Vedtægterne kan også hentes som en PDF-fil her.

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: ”Grundejerforeningen Toftegården” Og dens hjemsted er: Matr. Nr. 10S, Avedøre by

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at bistå medlemmerne i ethvert anliggende, der vedrører grunden eller ejendommen, og at holde medlemmerne orienteret i alt af fælles betydning. Desuden har foreningen til formål at bidrage til det gode naboskab og sammenhørighed i området fx gennem afholdelse af sociale arrangementer for alle medlemmer eller ved at give økonomisk tilskud til afholdelses heraf for områdets beboere. Beløbet fremgår af budgettet.

§ 3 Medlemspligt og -ansvar

Enhver grundejer inden for foreningens område er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen.

I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue.

§ 4 Ejerskifte

Inden afhændelse af en grund/ejendom kan finde sted, skal enhver restance til foreningen være betalt. Underretning om den nye ejers navn og adresse skal straks skriftlig meddeles formanden eller kassereren.

Når adkomst er lyst, kan sælgeren eller andre i hans sted ikke gøre noget krav gældende mod foreningen eller dens formue, men rettighederne overføres til den nye ejer.

Ved ejerskifte betales et indmeldelsesgebyr til foreningen på kr. 1.000,00, der vil være at berigtige senest 1 måned efter udstedelse af adkomstdokument.

Ved overdragelse til ægtefælle eller samlever bortfalder indmeldelsesgebyret.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender, og kun generalforsamlingen kan ændre foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, når indkaldelse og dagsorden er bekendtgjort efter vedtægterne.

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivende stemmer, mens alle andre beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning foretages, når ¼ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Enhver beslutning skal, når mindst 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger det, godkendes ved urafstemning blandt samtlige medlemmer.

Adgang til generalforsamlingen har såvel ejer som ægtefælle, men der kan kun afgives en stemme fra hver grund.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i november måned og skal indkaldes mindst 14 dage forud ved skriftlig meddelelse med oplysning om dagsorden.

Udsendelse af referat af generalforsamlingen skal ske senest 3 måneder efter afholdelse af generalforsamlingen. Referat af seneste generalforsamling skal dog senest udsendes sammen med indkaldelse til evt. ekstraordinær generalforsamling.

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 1. oktober. De indsendte forslag vedlægges generalforsamlingsindkaldelsen i uredigeret form eller i en form, som skriftligt er accepteret af forslagsstilleren. Anonyme forslag eller forslag indgivet under pseudonym kan ikke behandles af generalforsamlingen.

Normal dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Indkomne forslag.
  1. a)Regnskab for det forløbne år.
  2. b) Budget for det komne år.
  1. a)Valg af formand (kun ulige år). Valg af kasserer (kun lige år).
  2. b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
  3. c) Valg af 1 suppleant.
  4. d) Valg af 1 revisor.
  5. e) Valg af revisorsuppleant (kun lige år).
 5. Eventuelt.

Bestyrelsen kan selv fastsætte rækkefølgen af punkterne 4 til 6, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenstligt.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan, når den finder påkrævet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og den skal gøre det inden 3 uger, når mindst 50 medlemmer begærer det ved til formanden skriftlig at opgive det eller de emner, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle det eller de emner, der er fremsat i begæringen og såfremt 4/5 af underskriverne er mødt frem.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes mindst 8 dage før ved skriftlig meddelelse med dagsorden.

§ 8 Bestyrelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær, der alle vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at formand og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal, mens kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal.

For 2 år ad gangen vælges desuden bestyrelsessuppleanter, en suppleant i ulige årstal, og en i lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det fornødent eller efter begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede ved mødet.

Når forholdene i særlige tilfælde kræver hurtig behandling, kan bestyrelsen tage bestemmelse om forhold vedrørende foreningen, selvom vedtægterne intet indeholder om den foreliggende sag. Men intet, der kan skade foreningen eller medlemmerne, må foretages, og bestyrelsens beslutning skal være enstemmig.

§ 9 Bestyrelsens arbejdsopgaver

Formanden repræsenterer foreningen udadtil og besørger selv den daglige ledelse af foreningens anliggender i overensstemmelse med de vedtagne vedtægter og beslutninger. Næstformanden træder i formandens fravær i dennes sted.

Grundejerforeningen tegnes af formanden og kassereren i forening, og det er således kun disse to sammen, der kan indgå aftaler på foreningens vegne.

Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisning. Til løbende udgifter må han kun have det beløb i sin værge, som er nært forestående udgifter kræver. Ethvert overskydende beløb skal omgående indsættes på foreningens bank- eller girokonto, hvoraf kassereren kan hæve med formanden som medunderskriver.

Kassereren må ikke udbetale regninger, med mindre de er anvist af formanden. Ethvert mellemværende mellem foreningen og dets kasserer eller andre bestyrelsesmedlemmer skal uden ophold afvikles.

Til hvert bestyrelsesmøde fremlægger kassereren en regnskabsoversigt.

Sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokoller, såvel ved bestyrelsesmøder, på generalforsamlinger, som ved andre møder, hvor foreningens forhold behandles.

§ 10 Honorar

Formand, næstformand, kasserer, sekretær og generalforsamlingsvalgte revisorer oppebærer hver et årligt vederlag. Endvidere oppebærer bestyrelsens medlemmer og andre, der i henhold til formandens tilsigelse deltager i møder i foreningens anliggender, et vederlag for hvert møde, de deltager i. Alle vederlag fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 11 Kontingent

Kontingentet er det af den ordinære generalforsamling til enhver tid fastsatte.

Kontingentet samt andre pålignede ydelser forfalder til betaling forud hver den 01.10. og skal være indbetalt til foreningen senest den sidste hverdag i forfaldsmåneden.

Såfremt forfaldne ydelser ikke er betalt til foreningen senest den anførte frist, pålignes gebyr kr. 25,00 for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen.

Er et medlem i restance til foreningen med sine forpligtelser i mere end 2 måneder, har bestyrelsen pligt til at lade dem ind drive ved retslig vej. De hermed forbundne udgifter pålignes pågældende restant.

Enhver ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan fastsætte et ekstraordinært kontingent.

Ekstraordinært kontingent forfalder til betaling i overensstemmelse med vedtagne generalforsamlings beslutning.

§ 12 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1/10-30/9. Det reviderede årsregnskab skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 13 Revision

De af foreningen på generalforsamlingen valgte revisorer har til enhver tid uden varsel ret til at forlange foreningens bøger, girohæfte, bank- og/eller sparekassebøger forevist, ligesom revisorerne skal have ret til selv at foretage eftersyn i foreningens bank eller sparekasse.

Revisorerne skal inden regnskabsafslutningen kritisk gennemgå foreningens bilag, vedrørende regnskab, herunder korrespondance med pengeinstitutter og indberetninger til offentlige myndigheder.

Revisorerne skal mindst 1 gang årligt gennemgå foreningens regnskaber talmæssigt og forvisse sig om at aktiverne, herunder kasse, bank- og girobeholdning er til stede.

Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at en revisor vælges i lige årstal og en i ulige årstal.

Der vælges 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen i lige årstal.

§ 14 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er ændret/revideret på generalforsamlingen 30. november 2022 og træder i kraft straks.

Samtidig ophæves grundejerforeningens vedtægter fra november 2017.