Fra Toftegården

Skift til: Navigation, Søgning

Tilbage til bestyrelsens forside

Nedenfor følger aktuelle emner, der i øjeblikket diskuteres, eller har været debatteret, på bestyrelsens møder.06-10-2014

 • Bestyrelsesmødet omhandler den kommende generalforsamling.
  • Regnskabet: Budgettet beskæres og regnskabet godkendes.
  • Der er ingen indkomne forslag.
  • Der serveres vand, øl og sandwich
  • Indkaldelsen bliver omdelt af bestyrelsen.
  • Valg til bestyrelsen.
 • Der er ikke aftalt nye møder i denne samling.


18-08-2014

 • Måling på Fjeldstedvej
  • Afsluttende rapport på forureningsmålingen er kommet efter halvandet års måling. Kopi fremsendes. ”Målemanden” spørger om han må fortsætte med målingerne endnu et år. Anmodningen er accepteret, så målingerne fortsætter.
 • Trailer på Toftemosevej
  • Vi vil henstille til, at den flyttes, så den ikke er til gene for forbipasserende (f.eks. skolebørnene).
 • For få beboere til generalforsamlingen?
  • Det er foreslået, at bestyrelsen forsøger at tale med naboerne for at se om vi kan få flere med i den demokratiske proces.
 • Lokale til generalforsamlingen bliver det samme som sidste år.
 • Regnskab
  • Regnskabet ser fint ud. Penge er flyttet til Jyske Bank. 500.000 kr. er bundet i to år.
 • Forsikring
  • Det er vedtaget, at der bestilles bestyrelsesansvarsforsikring. Præmien er så lav, at den faktisk kan indeholdes i det forbedrede regnskab.
 • Chikanerne på Fjeldstedvej bør beplantes på ny.
  • Det er vedtaget at plante kugletræer istedet for fyrtræer.
 • Legeplads
  • Lokalplanen indeholder accept af at legeplads kan opsættes i Parken. Dog med 5 meter til skel. Der er holdt møde med Fantasileg og udbedt tilbud for sandkasse omkranset af træstammer, gyngestativ med hængekøje og en babygynge samt legehus med rutschebane, trædyr mm.
 • Næste møde er d. 6/10.


20-05-2014

 • Endelig konstituering af bestyrelsen (se under kontakt)
  • Det er aftalt, at suppleanterne deltager på bestyrelsesmøderne i denne periode
 • Loppemarked bliver vakt til live igen
 • Arbejdet med den nye legeplads er i gang og der indhentes tilbud
 • Arbejdet med vejbump er mere kompliceret, men vi snakker med forskellige leverandører
 • Der mangler en enkelt kontingentbetaling ligesom der er to, som har betalt dobbelt
 • Det halter med at få lavet ny lokalplan, da alle parter har for travlt
 • Snak om forsikring vedr. bankbeholdning samt bestyrelsesansvar
  • Der udsendes en orientering på maillisten for at få input.
 • Næste møde er aftalt til d. 18/8


18-02-2014

 • Konstituering af bestyrelsen
  • Konstitueringen må afvente næste møde, da bestyrelsen var sygdomsramt.
 • Evaluering af generalforsamlingen
  • Der er nogle udfordringer med lokalet.
 • Parken: Hængepartier sidste år
  • Bænk - Bænk er lavet og bliver snart sat op.
  • Hyld - Der er ingen planer i øjeblikket omkring fjernelse af hyld.
  • Fuglekasser - Arbejdet har været lagt lidt dødt, da vi ikke kunne få produceret fuglekasserne. Vi forsøger igen.
  • Udskiftning af skraldespand - Udskiftning er bestilt.
  • Stubbe bliver snart stubfræset.
 • Drøftelse af de vedtagende forslag fra generalforsamlingen
  • Arbejdet med legeplads og vejbump starter med det samme.
 • Regnskab
  • Ikke alle har betalt kontingent, men det er kun nogle få, der mangler.
 • Lidt info vedr. Ny lokalplan.
  • Arbejdet pågår, men tempoet er sat lidt ned, da både vi og kommunen er arbejdsramt.
 • Indbrud i vores grundejerforening
  • Bestyrelsen opfordre naboerne til at arbejde mere sammen og benytte de offentlige tilbud mere (mærkningsordninger og nabohjælp m.m.).
 • Næste møde er endnu ikke aftalt.


15-10-2013

 • Gennemgang af regnskabet
  • Godkendelse af årets resultat
 • Parken
  • Bænk (skal helst opsættes i indeværende år)
  • Hyld (der ligger ikke nogen tiltag i øjeblikket)
  • Fuglekasser (skal laves af produktionsskolen og muligvis opsættes af gartner)
 • Udskiftning af skraldespan v/Langåvej
  • Har været udsat for hærværk
 • Generalforsamling
  • Indkomne forslag
  • Hvem er på valg
  • Beretning
 • Nyværende status vedr. ny lokalplan


15-08-2013

 • Regnskab
  • Vi holder budgetterne fint.
 • Parken
  • Da vi stadig er godt med på budgettet, vil vi gå videre med den igangværende parkvedligeholdelse.
  • Den nye (og manglende) bænk er lavet og skal sættes op.
  • Fuglekasserne er også produceret og skal sættes op inden vinteren.
  • Skilte med hunde-i-snor er blevet sat op.
  • Skraldespanden på Langåvej er sparket i stykker og skal erstattes af en stærkere udgave.
 • Ændringer i bestyrelsen
  • Knud Søndergård er fraflyttet foreningen.
 • Generalforsamlingen er sat til d. 27. november 2013
 • Næste møde d. 15/10/13.


30-04-2013

 • Regnskab
  • Kontingent er betalt af alle.
  • Der er kun de sædvanlige indmeldelsesgebyrer, som kommer dryppende, ellers er alt betalt.
 • Parken
  • Parken er klippet meget ned, men det skal nok blive godt når det er grønt.
  • Måske skal der noget mere om parkarbejdet på hjemmesiden.
  • Det har hjulpet med skraldespandene, så der ikke er så mange poser med efterladenskaber i træerne.
  • Der er rigtigt mange lorte på fortovene i nordenden.
  • Bommene vil vi gerne have malet. Dorthe vil kontakte kommunen for at høre hvad de plejer at gøre. Viennie vil spørge produktionsskolen om en pris hvis de skal reparere det.
  • Peter orienterede om at vi vil leje en stubfreser og fjerne stubbene.
 • Den manglende bænk
  • Bænke fra produktionsskolen koster 600,-.
 • Fuglekasser
  • Produktionsskolen laver de nye fuglekasser - kasserne kommer snart op.
 • Hunde forbudt skiltning
  • Skiltene er kommet og skal i jorden i løbet af foråret /sommeren - lidt ad gangen.
 • Næste møde er d. 15/8.


29-01-2013

 • følgebrev til referatet fra generalforsamlingen 2012 skal færdiggøres så referatet kan omdeles.
 • Der skal opsættes fuglekasser i parken.
  • Det er produktionsskolen, som producerer disse og 'John Frisenvænge fra DOF vil udpege de rigtige placeringer.
 • Oprydning i parken er påbegyndt og vil fortsætte i løbet af vinteren.
 • Skilte med hunde i snor vil snart blive opsat.
  • Skiltene vil ikke blive opsat på samme anmassende måde, som i den offentlig ejet del af parken.
 • Den manglende 3. bænk i parken, vil blive opsat i dette forår.
 • Konstituering
  • Henriette som næstformand og Vienni som sekretær.
 • Næste møde er d.30/4.


11-10-2012

 • Første udkast af årets regnskab og er godkendt med mindre rettelser.
 • Parkudvalget har afleveret deres indstilling. Se parkudvalgets arbejde her.
  • Det er bestyrelsens hensigt at følge parkudvalgets indstilling hvad angår fældning af træer, som er den del generalforsamlingen gav tilladelse til,
 • Foreningen er blevet kontaktet af Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab, vedr. tilladelse til opstilling af en målestation på foreningens område i 1-1.5 år. Målestationen skal måle luftforurening i området.
  • Bestyrelsen forventer at give tilladelse dette, såfremt betingelserne er overkommelige.
 • Omkring parken ønsker bestyrelsen at genetablere den manglende 3. bænk, som ikke længere er intakt ligesom der blev snakket om opsætning af redekasser til fuglene.
 • Arbejdet vedr. årets generalforsamling 2012 fyldte det meste på dette møde.
  • Indkaldelse
  • forslag
  • Praktiske ting vedr. arrangementet.
 • Der er ikke planlagt flere møder i denne samling.


16-08-2012

 • Parkudvalget har ikke afleveret deres anbefaling.
  • Parkudvalget har meddelt bestyrelsen, at arbejdet bliver færdigt med udgangen af uge 34.
 • Græsset ned mod kommunens stykke af parken bliver ikke slået.
  • Det viser sig, at kommunens folk ikke klipper hele deres stykke - det er blevet påtalt af vores gartner og kommunen har også rettet op på det.
 • Regnskabet blev omtalt.
  • Der er stadig nogen som ikke har betalt kontingent.
 • Parkbænke.
  • Vores to parkbænke er blevet shinet op.
 • Formanden har telefontid mandag og torsdag mellem kl. 16-17.
 • Indkøb af skiltning til parken vdr. opsamling af efterladenskaber m.m.
 • Generalforsamling afholdes d.28/11 i Lille Friheden (det er altså ikke Avedøre Skole som vi plejer).
 • Næste bestyrelsesmøde d.11/10.


22-05-2012

 • Ny bestyrelse er sammensat.
  • Se kontakt for den nye sammensætning.
 • Regnskabet blev gennemgået.
  • Vi mangler snart likviditet og obligationerne vil derfor blive solgt.
 • Parken
  • Reparation af bænke og fjernelse af gamle skraldestativer.
  • Skift til ny gartner er gennemført.
  • Parkudvalg


02-03-2012

 • Evaluering af generalforsamlingen 2011
 • Konstituering
  • Vienni er næstformand.
  • Vores bestyrelsesmedlem Henrik F. Nielsen har pga. ekstraordinært arbejdspres, bedt om at blive løst fra sin plads i grf. bestyrelse, hvilket vi naturligvis har accepteret.
  • Suppleanter er indkaldt.
 • Regnskab
 • Punkter til det indeværende år.
 • Håndtering af telefoniske henvendelse fra vores grundejere.
 • Foreningens postkasse og hjemmeside.
 • Parkudvalget
  • I henhold til generalforsamlingen, skal der nedsættes et parkudvalg til håndtering af de store træer i parken. Der inviteres til opstartsmøde d. 19-4-2012 på Avedøre Skole.
 • Lukkede punkter
 • Næste møde er d. 3-5-2012.
  • Dette møde blev aflyst. Næste møde d.22/5.


06-10-2011

 • Forberedelse af generalforsamlingen 2011
 • Indkomne forslag
  • Der er indkommet 2 forslag om fjernelse af nogle specifikke træer i Toftegårdsparken.
 • Ændring af bestyrelsens honorar
  • Bestyrelsens honorar bør justeres ned og op for revisorerne
 • SGH medlemsskab
 • Hvor store skal vi lade træerne blive i parken?


25-08-2011

 • Vision for grundejerforeningen
 • Parken
  • Store træer i parken
  • Status på arbejdet i parken (parken)
 • Forsøgsindsamling af sorteret affald
  • Toftegården kommer ikke med i forsøget
 • Lokalplan
  • Vi er nummer 3 på listen ud af 6 grundejerforeninger, der skal have ny lokalplan
 • Generalforsamlingen bliver d. 30/11
 • Næste bestyrelsesmøde d. 6/10.


09-05-2011

 • Parken
  • Træer
  • Igangværende oprydning og beskærring
 • Foreningens værdisæt
 • Affaldssortering
  • Ordningen om affaldssortering i 4 dele
 • Lokalplan
  • Kommunen har ikke vendt tilbage endnu


16-02-2011

 • Konstituering
  • Henrik => næstformand
  • Susanne => sekretær
 • Brevpapir layout
 • Lokalplan
  • Vi venter på kommunen
  • Toftegårdsparken skal med i arbejdet
 • Parken
  • Oprydning inden foråret sætter ind
  • Vedligeholdelse af eksisterende bænke
 • Referat fra generalforsamlingen
  • Det er ikke bestyrelsen, som skal skrive referat, da det kan blive farvet
 • Spørgsmål til regnskabsstatus
 • Hjemmesiden
 • Kommunen overholder vidst ikke snedrydningspligten i deres del af parken
 • Kontingent
 • Ny vision for området


13-10-2010
Sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen

 • Kun emner vedrørende generalforsamlingen, blev debateret (dagsorden, forslag etc).


14-09-2010

 • Årets generalforsamling 17. november 2010
 • Hastigheden er for høj i området - kan vi gøre noget ?
 • Der er ved at blive indhentet nye priser på gartner service til pasning af Toftegårdsparken.
 • Det er jubilæumsår i år (60 år). Årets generalforsamling skal derfor piftes lidt op.
 • Forslag om indkøb af en gasbrænder, der kan udlejes til medlemmerne.
 • Lokalplan 449 - Boliger og plejeboliger ved Byvej / Dybenskærvej

Lokalplan 449 omhandler marken mellem Frydenhøjstien og Byvej og omhandler dels nybyggeri af et plejehjem samt almindelig etagebeboelse.