Fra Toftegården

Skift til: Navigation, Søgning

Tilbage til forside Grundejerforpligtigelser

Renholdelse

Det påhviler grundejeren, at renholde fortovet ud for sin ejendom. Dette omfatter:

  • Fejning af belagte arealer.
  • Fjernelse af affald og andet der er til ulempe for færdslen både på arealet mellem skel og fortov og på selve fortovet.
  • Fjernelse af ukrudt. Kommunen anvender ikke pesticider, se nærmere her.

Desuden skal der udføres glatførebekæmpelse og renhold om vinteren, se vilkår og regulativ her.

Hække og træer

Det påhviler grundejeren at beskære træer, buske og hække, således at færdsel på fortov/cykelsti/sti og øvrigt vejareal ikke hindres. Beskæringen skal foretages til skel, d.v.s. at beplantningen står inde på privat areal.

Vej- og Parkafdelingen kan tillade, at kronen på træer hænger ud over det offentlige areal, såfremt følgende forhold er opfyldt:

  • Frihøjde til trækrone skal over fortov, sti og cykelsti være minimum. 2,80 meter.
  • Over vejbanen skal frihøjden være minimum 4,00 meter.

Hække må maksimalt være 1,80 meter i højde.

Ingen beplantning må skygge eller dække for vejbelysning og vejskilte.